Sóc cảnh

sóc bay úc

950.000

Sóc cảnh

sóc chipmunk

750.000

Sóc cảnh

sóc hoàng đế

1.850.000